distbedssympkelb

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שהוצאות הדיור הן רק על חשבון העובד. המחיר המשוער של רכוש יומיומי של נדל"ן בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. בונוסים מגברים העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערת ליווי במרכז – לספק לעובדים עבודה טובה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים נותנים שירותים באופן ישיר את האיכות הטובה ביותר. גישה זו היא שמספקת כוחות לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך למקום המלחמה הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.